Manjusri: Dharmagram #193

 

Manjusri: Dharmagram #193
双桂堂文殊菩萨